logo typ4fun
.

Algemene voorwaarden

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier, verklaart de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) een cursusovereenkomst aan te gaan met Typ4fun.
 2. Na datum van verzending of datum van ondertekening, heeft de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) 14 dagen bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren (mits de cursist(e) nog niet aan de lessen heeft deelgenomen) conform de Wet Koop op Afstand. In dat geval worden reeds betaalde lesgelden binnen veertien dagen gerestitueerd.
 3. Aanvulling punt 2 geldt niet als de aanmelding 2 weken voor startdatum binnenkomt, dan is annuleren niet meer mogelijk en kan er helaas niet worden gerestitueerd.
 4. De overeenkomst wordt door Typ4fun per email bevestigd en is hiermee bindend, tenzij de ouder/verzorger van de cursist(e)/de cursist(e) een beroep doet op de in deze voorwaarden opgenomen clausules.
 5. Per groep zitten maximaal 15 leerlingen.
 6. De ouder/verzorger van de cursist(e)/cursist(e) ontvangt een uitnodiging/ betalingsverzoek voor de eerste les, minimaal 1 à 2 weken vóór aanvang van de cursus.
 7. Het lesgeld is €174,95. Het zijn 8 lessen van 1 uur (inclusief examengeld) en het lesgeld dient uiterlijk 1 week vóór aanvang van de 1e les overgemaakt te zijn. Rekeningnummer NL82RABO0160748143 t.n.v. H. Boeren te Drunen. Als omschrijving graag naam cursist(e) vermelden.
 8. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zullen eventuele extra administratiekosten worden berekend. Incassokosten zullen tevens voor rekening van de ouder/verzorger van de cursist(e)/ de cursist(e) zijn.
 9. Indien er schade ontstaat aan het rekje of het rekje wordt aan het einde van de cursus niet ingeleverd, dan wordt er € 50,00 in rekening gebracht. U ontvangt daarvoor dan een factuur.
 10. Het rekje is in bruikleen gedurende de cursusperiode en dient uiterlijk bij het examen weer ingeleverd te worden.
 11. De ouder/verzorger/ de cursist(e) stelt Typ4fun voor of tijdens de eerste les op de hoogte van eventuele bijzondere omstandigheden betreffende de cursist(e), die van belang kunnen zijn voor het goed volgen van de typelessen (te denken valt aan ADHD, dyslexie etc.). Wanneer dit achterwege blijft, kan Typ4fun geen aansprakelijkheid aanvaarden indien de lessen door deze bijzondere omstandigheden niet naar wens verlopen.
 12. De cursist(e) dient afwezigheid om welke reden dan ook te melden. Dit kan mondeling, telefonisch of per mail. Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald.
 13. Het niet volgen van de lessen ontheft de cursist(e) niet van de betalingsverplichtingen.
 14. Indien de cursist(e) vanwege medische redenen de cursus niet kan volgen, kan deze, na het overleggen van een medische verklaring, deelnemen aan een eerstvolgende cursus. Eventuele meerkosten worden in rekening gebracht.
 15. Reeds betaalde lesgelden worden niet gerestitueerd.
 16. Typ4fun heeft de plicht te zorgen voor een regelmatig verloop van de cursus. Hierbij wordt bepaald dat, met behoud van alle rechten voor de cursist(e), de planning van de lestijden met een uur kan worden verschoven en de startdatum met maximaal 4 weken.
 17. Mocht een les door overmacht niet door kunnen gaan, dan kan de les worden verschoven, waardoor de einddatum ook zal verschuiven. Er wordt sowieso zorggedragen voor het nakijken van het huiswerk en het toezenden van extra instructies om de cursus zoveel mogelijk op de juiste manier te continueren.
 18. Typ4fun behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende aanmeldingen te annuleren.
 19. De cursist(e) maakt gedurende de les gebruik van de computerapparatuur op de leslocatie of van Typ4fun. Schade door gebruik, aan door Typ4fun verstrekte apparatuur/materiaal komt voor rekening van de cursist(e).
 20. De cursist(e) dient thuis te beschikken over een computer/laptop met internet aansluiting. Ouder/verzorger dient toe te zien dat de cursist(e) minimaal 15/20 minuten per dag thuis oefent. Indien er gedurende twee lessen niet of onvoldoende is geoefend, zal er door Typ4fun contact met de ouder/verzorger worden opgenomen.
 21. De cursist(e) is verplicht Typ4fun van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen.
 22. Na de laatste les zal Typ4fun adviseren over deelname aan het examen. Wanneer de cursist(e) naar aanleiding van een negatief advies afziet van deelname aan het examen krijgt de cursist(e), aan het einde van de cursus, een getuigschrift van Typ4fun. Dit zal alleen geschieden indien alle lessen zijn gevolgd en thuis is geoefend.
 23. De examennormering om het diploma te halen is minimaal 100 APM (aanslagen per minuut) en een nauwkeurigheid van minimaal 99,3%. Indien de cursist(e) dyslexie, ADHD, autisme, motorische problemen of een andere leeruitdaging heeft en wel voldoet aan het 10- vingersysteem blindtypen maar de landelijke normering van 100 APM en een nauwkeurigheid van minimaal 99,3% hierdoor niet kan halen, dan komt de cursist(e) in aanmerking voor een certificaat. Ook voor het certificaat moet worden voldaan aan de vastgestelde eisen omtrent het 10-vingersysteem blindtypen.
 24. Indien het examen door ziekte (medische verklaring overleggen) niet gemaakt kan worden zal naar een andere examen mogelijkheid worden gezocht.
 25. Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Typ4fun. In het geval er is sprake is van bedrijfsgevoelige informatie kan een geheimhoudingsverklaring onderdeel van de overeenkomst uitmaken.
 26. Vragen (via e-mail, telefoon of post) van administratieve aard of met betrekking tot de lessen worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan twee werkdagen vragen, worden beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 27. Als de ouder/verzorger van de cursist(e)/cursist(e) niet tevreden is over de cursus kan een klacht worden ingediend bij Typ4fun. Dit kan schriftelijk, per brief, e-mail, of telefonisch. Binnen één week bevestigt Typ4fun de ontvangst van de ingediende klacht. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Typ4fun zal de klacht en de geproduceerde stukken als dossier registreren en voor de duur van één jaar bewaren. Klachten worden zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, behandeld. Klachten die een langere verwerkingstijd dan vier weken vragen, worden binnen vier weken beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klager een uitvoerig antwoord kan verwachten. Wanneer Typ4fun uw klacht niet kan oplossen kan een onafhankelijke derde (de arbitragecommissie) worden ingeschakeld. Het oordeel van deze commissie is voor Typ4fun bindend en eventuele consequenties worden zo snel mogelijk na uitspraak van de geschillencommissie afgehandeld. Het secretariaat van de arbitragecommissie is gevestigd te Wierden, Kerkstraat 16, 7641BT, mw. E. Bredewoud-van Holst.


Privacybeleid Typ4fun

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Typ4fun. U dient zich ervan bewust te zijn dat Typ4fun niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren. Typ4fun respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Hieronder vallen onder andere de adresgegevens van cursisten/klanten en de door hen verschafte emailadressen en telefoonnummers. Daarnaast worden van de cursisten de geboortedatum, het geslacht, het leerjaar, schoolprestaties en eventuele andere door de cursist/klant verschafte informatie over de cursist/klant opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig voor een optimale werking van de (web-)producten. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Typ4fun (Typeworld) of die van een derde partij.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Typ4fun of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

De website van Typ4fun maakt geen gebruik van “cookies. Voor het cookiebeleid van TypeworldXL verwijs ik u naar http://www.instruct.nl/privacy-cookies of naar de bijlage van Typeworld die u kunt terugvinden op onze website.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. De medewerkers van Typ4fun zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Verranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Inzage en correctie

De cursisten/klanten kunnen te allen tijde de persoonlijke informatie, die door Typ4fun wordt opgeslagen, inzien in het administratiegedeelte van de (web-) producten. Eventuele onjuistheden zijn hier tevens aan te passen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Typ4fun
Lisztstraat 15
5151 KN DRUNEN
06-50670612
info@typ4fun.nl


Privacybeleid Typeworld

Beveiligingsbijlage Typeworld